Historie TJ NÝŘANY z.s.


Tělocvičná jednota SOKOL Nýřany

Byla založena 2. července 1899 v hostinci "U zlatého soudku", který stál naproti hostinci "U zeleného stromu", dnes bytové domy. V roce 1906 založen odbor žen a od té doby ženy pravidelně cvičí. V témže roce vzniká i pěvecký kroužek. Válka citelně postihla jednotu - cvičitelský sbor byl povolán k vojenské službě, mnohovlasteneckých knih a skladeb bylo zabaveno a činovníci jednoty byli pod dohledem úřadů. V r. 1917 se konalo veřejné cvičení, ale nesmělo se použít slavnostních sokolských krojů. Potřeba vlastníka důstojnějšího stánku se začala naplňovat. 15.5.1935 byl položen základní kámen sokolovny na pozemku proti radnici a 6.září 1936 bya sokolovna slavnostně otevřena. Po chvílích radosti byly Nýřany zabrány říšskoněmeckým vojskem. Činnost Sokola byla zastavena a sokolovna byla zabrána na základě výměru „ stillhaftekomissar für organisation“ v Liberci ze dne 10.8.1939 a bylo vloženo právo vlastnické pro „ türngemeinde Nürschan“. Čechům byl přístup zakázán a sokolovna byla používaná jako nacistický  „PARTEIHAUS“. Po válce tělocvičná jednota zahajuje cvičení v červenci 1945 v sále hostince „U Trávů“, nebot v sokolovně  je americká armáda. Po delším jednání je v srpnu 1945 sokolovna byla uvolněna. ČOS (Česká obec sokolská ) na podzim 1945 vyzývá k dobrovolnému spojení všech tělovýchovných organizací. Pak se také stalo, že po dlouhých jednáních je 16.listopadu 1946 ustaven Čs. tělovýchovný svaz. Dne 23.května 1948 se konal slet III. okrsku sokolské župy plzeňské za účasti 4500 cvičenců a přítomnosti více 5000 náštěvníků. Cvičilo se na bývalém hřišti  SK Olympie Nýřany.

Dělnická tělocvičná jednota ( DTJ ) Nýřany

Byla založena 20.listopadu 1902 v hostinci „ U bílého lva “( později Lidový dům – ZK Tesla). Úspěch mělo veřejné cvičení 40. okresu DTJ pořádané v r.1921 na hřišti na Humboldtce. V témže roce založen odbor házené DTJ. Koncem roku 1929 zakoupila jednota pozemek v kamenném lomu, který byl určen pro zbudování  letního cvičiště, tělocvičny a vlastního „ Lidového domu“. V r. 1934 bylo započato s výstavbou a v r.1935 byla dokončena I. etapa lidového domu, který sloužil pro spolkovou činnost sociálně demokratické strany a pro rozvoj tělovýchovy DTJ v Nýřanech. Nešťastný rok 1938 postihl i DTJ. Činnost byla násilně zastavena a na základě výměru stejného orgánu v Liberci jako v případě Sokola ze dne 17.6.1940 bylo vloženo právo vlastnické pro “NS turnvereingemeinde Nürschan“. Po osvobození zahajují  DTJ svou činnost. Po jednání s americkou armádou je Lidový dům uvolněn a mohlo se zahájit cvičení. V r. 1948 dochází ke sloučení jednot a cvičení se přenáší do sokolovny. Nutnost  zřízení  vyhovující mateřské školy vede k vykoupení Lidového domu Městským národním výborem.Budova byla rozšířena o přístavbu dalších tříd a cvičiště upraveno na dětské hřiště. 

Federativní dělnická telovýchovná jednota ( FDTJ ) Nýřany

Byla založena 29.5.1921 v hostinci „U trávů“. Nacvičovali na hřišti SK Olympie. Při záboru Nýřan v r. 1938 museli funkcionáři opustit Nýřany do 24 hod. Po roce 1945 už FDTJ nebyla rozhodnutím ÚV KSČ obnovena.

Sportovní klub (SK) Nýřany

Na schůzi v neděli 7. března 1907 byl v hospůdce „U Pražáka“ založen sportovní kroužek a jeho klubovou barvou se stala bílá, černá a zelená barva ( ze symbolů hornictví). V roce 1908 navazuje klub vztahy s českým fotbalovým ústředím. Po r. 1910 bylo ztraceno hřiště na „Lazarce“ a poprvé byl sehrán zápas na „Humboldtce“. Poté využíváno provizorně hřiště „v Lomu“ (dnešní Výhledy –Mateřská škola I.) Změněna i klubová místnost a přechází  se do Besedy. V roce 1914 bylo opět dovoleno hrát na Humboldtce. Do tohoto slibného vývoje zasahuje 1.světová válka. V roce 1915 přistupují chlapci z kroužku“ Mexiko“. 20.ledna 1917 je ze sportovního kroužku ustaven Sportovní klub Nýřany. V roce 1928 byl uskutečněn prvý zájezd do zahraničí  - do Německa. Významným dnem se stal rok 1931. Mužstvo vyhrálo  1 tř. a stalo se amatérským mistrem ZŽF (Západočeská župa fotbalová). Stejný úspěch byl dosažen v r. 1936. Záborem Nýřan v r. 1938 byla ukončena slavná éra SK Nýřan.Hřiště na Humboldtce zpustlo a bylo úplně zničeno. Sportovní činnost byla v Nýřanech zahájena hned po osvobození v r. 1945. Počátkem června byla svolána členská schůze nýřanských sportovců. Nově zvolený výbor čekala těžká práce. Bylo potřeba znovu zaregistrovat hráče a opravit zničené hřiště. Kladem bylo, že po několikerých neúspěšných jednáních v minulosti se fotbalisté SK a Olympie Nýřany dohodli a od r. 1945 vyvíjí  činnost jako jediný oddíl v osvobozených Nýřanech. V roce 1946 po návratu vojáků získalo jedno mužstvo potřetí titul mistra ZŽF a vydobylo si příslušnost do divize cestou nezapomenutelných vítězství – porazilo Slavoj Osek 4:3, zvítězilo nad SK Teplice ( před 4.000 diváky) 4:0, porazilo Sezimovo Ústí 3:2 a umístilo se na druhém místě kvalifikačního turnaje. Prvně v historii kopané  v Nýřanech postoupili do divize českého venkova.

 

Přichází  rok 1948, kdy dochází ke sloučení tělovýchovy, a SK Nýřany se začlenuje do tělovýchovné jednoty Sokol v Nýřanech jako oddíl kopané. Po dlouhých letech působení v krajských soutěžích startuje v současné době v okresním přeborem.

Sportovní klub ( SK) Olympia Nýřany

2.února  1915 založilo několik sousedů z dřívějšího kroužku  „Česká vlajka“  Sportovní klub Olympia Nýřany . První valná hromada se konala v hostinci u „ Šeflů“ (ve Vile). Klub hraje na plácku „V lomu“ a pak střídavě s SK na Humboldtce. V roce 1921 dochází  ke sloučení s kroužkem Sparta Nýřany. Ve třicátých letech za velkého úsilí členů klubu upravena hrací plocha. (na Olympiáků). Činnost klubu končí smutně v r. 1938. Po válce nastává sloučení s SK Nýřany.

Sportovní klub (SK) Viktorie Kamenný Újezd – Lazarka

Byl založen v r. 1928 z bývalého kroužku „ Lazarka“ ( na „Staré mašině“) a chlapci ze „Sklárny“. Hřištěm se stal plácek poblíž dolu "Lazar". V roce 1937 se Viktorie oficiálně sloučila s SK Nýřany.

Klub atletů (KA) BIVOJ Nýřany

Po ustavení výboru 5.listopadu 1929 a schválení stanov vznikl 1.ledna 1930. Snad žádný klub v Nýřanech se nemůže pochlubit tolika medailemi ve význačných soutěžích jako KA Bivoj. Zápasníci sklízí vavříny jak v soutěžích družstev tak i jednotlivců. Jaroslav Peš a Josef Loukota se účastnili vylučovacích závodů v Praze o nominaci na olympijské hry. V roce 1936 se v Nýřanech uskutečnilo mezinárodní utkání se Slovanem Vídeň – Bivoj vyhrál 4:3. Mimo zápasníků působili v klubu, vzpěrači a gymnasté. V roce 1938 po výsleších na gestapu byla většina členů vypovězena z Nýřan. Klub se stěhoval do Tlučné a poté do Vejprnic. Po osvobození se již nepodařilo činnost obnovit na bývalé úrovni a po sjednocení tělovýchovy činnost KA Bivoj upadala, až klub úplně zanikl.

Dále ještě nutno připomenout, že v určitém období existoval Dělnický klub cyklistů Mexiko v Nýřanech. Bohužel se nedochoval žádný písemný materiál.

Rok 1948

Dne 31.3.1948 dochází ke sloučení do jednotné organizace Sokol  na pokyn ústředních orgánů. Zda to tělovýchově a sportu prospělo, posoudí historie.

Nyní  stručně o oddílech, které vznikly po sloučení tělovýchovy:

Lední  hokej – založen již v r. 1946. První utkání byla sehrána na přírodní ploše v lomu (dnes MŠ 1.). Po odchodu z lomu byla hrací plocha budována na hřišti u sokolovny.Díky špatným přírodním podmínkám a velkým finančním nákladům postupně činnost upadala až došlo k zániku oddílu.

Česká (národní) házená – první zprávy o házené v Nýřanech jsou zmíněny v článku o DTJV roce 1957 byl ustaven oddíl národní házené. Hřiště bylo vybráno na letním cvičišti u sokolovny. 1.května 1958 bylo sehráno před 800 diváky propagační utkání mezi družstvy Sokol Bolevec a Kovohutěmi Rokycany. V r. 1965  soutěže od  lokomotivy Plzeň-která přešla na mezinárodní házenou- se začala hrát ligová soutěž – 2.liga. Úsilím všech členů oddílu se podařilo v r. 1969 postoupit do 1.ligy, kde bez přerušení působí dodnes. Největšími úspěchy jsou zisky mistrovského titulu- 3 x a 10 x vítězství v Českém Poháru.

Košíková – v r.1960 založen oddíl košíkové. Největších úspěchů dosáhla v šedesátých letech v krajském přeboru. Neexistence vyhovující tělocvičny nebo haly v Nýřanech donutila oddíl trénovat a hrát v hornickém internátu ve Zbůchu. Tím došlo k postupnému oddálení a žáci od Nýřan a základna začala ubývat. Po dokončení školy v Nýřanech se činnost na krátký čas přesunula do Nýřan, ale dříve úspěšný oddíl v r. 1973 zaniká.

Volejbal - po osvobození v r. 1945 bylo uspořádáno mistrovství Nýřan dvojic a dále několik ročníků Kosova memoriálu ve volejbalu družstev. Oddíl postoupil v r. 1956 do krajského přeboru. O rok později  hrálo družstvo v Děčíně kvalifikační turnaj o postup do vyšší  soutěže – zde se neprosadilo a nadále hrají krajský přebor. V roce 1958 přijal oddíl pozvání  na Tělovýchovné slavnosti v Seredi na Slovensku, kde porazil místní Slavoj 3.0 a v r.1960 vyhrál oddíl turnaj v Bílině. Družstvo  mužů hrálo až do r.1985, kdy se rozpadlo. Družstvo žen hraje i v současné době okresní přebor.

Odbor ASPV ( Asociace sportu pro všechny) - nejpočetnější odbor Tělovýchovné jednoty. Předchůdci stáli u zrodu Tělovýchovné jednoty – SOKOL. V minulosti, ale i v součastosti,  uspořádal mnoho tělovýchovných akademií. Měl největší  účast na spartakiádách- od okresních až po celostátní. V poválečném období bylo  sedm členů účastníky Světové gymnaestrády ( Záhřeb, Amsterodam). Nýřany byly v minulosti určeny k pořádání okresních spartakiád.  Na stadionu – nyní pouze fotbalovém – se uskutečnily celkem tři:

V r.1975 4.000 cvičenců  9.500 diváků

V r.1980 4.500 cvičenců  11.500 diváků

V r.1985 4.500 cvičenců 10.000 diváků

Pořádání  spartakiád přineslo tělovýchově v Nýřanech  nemálo finančních prostředků, které byly využity na zvelebení sportovišt.

Atlet Club Nýřany - zájemci o lehkou atletiku se začali sdružovat při základní škole v roce 1958. Byly však problémy, kde atletiku provozovat. Na fotbalovém stadionu byla některá stanoviště technických disciplín a atletická dráha vybudována. Členové oddílu se pustili do budování atletického stadionu na pozemku školy. V současnosti je zde provozováno moderní sportoviště. Od roku 1970 je pořádán „Běh nýřanské stávky“  a každým rokem v tělocvicně ZŠ „Nýřanská latka“. V r. 1992 se odloučil od tělovýchovné jednoty a pod názvem AC Nýřany se osamostatnil.

Stolní tenis - nejstarší dochovaný záznam je soupiska družstva z 28.11.1963. Oddíl trénuje a hraje  v sokolovně. Dlouhá léta hrají v krajských soutěžích a účastní se okresních, krajských a republikových turnajů.

Šachy - tento oddíl byl původně založen při ZK ROH Tesla. V r. 1988 přešel pod tělovýchovnou jednotu Tesla Nýřany, aby mohl hrát soutěže v rámci ČSTV. V současnosti startují pod názvem SŠK HeřNýř (Heřmanova Hut – Nýřany).

Billiard ( Kulečník) - bezmála 30 let působí tento oddíl v Nýřanech. Zpočátku nebyly prostory, kde by mohl být tento sport provozován. Díky pochopení místních chovatelů mohli hrát a trénovat v jejich areálu. Nyní mají k dispozici v herně 3 stoly v Sokolovně. V minulosti byl 2 x založen a následně zrušen oddíl kulturistiky. Krátký čas působil v TJ i oddíl turistiky.

Změny v pojmenování od sloučení v r. 1948 

1948/1949 tělovýchovná jednota Sokol Nýřany

1950/52 tělovýchovná jednota – Stavební stroje

1952/53 závodní sokolská jednota Škoda Nýřany Adamovské strojírny Nýřany 

1953/62 DSO Spartak 

1963 TJ Tesla Nýřany

1992 TJ Dioss Nýřany

2015 TJ Dioss Nýřany z.s.

2022 TJ Nýřany z.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ NÝŘANY z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Tělovýchovná jednota TJ NÝŘANY z.s. je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ NÝŘANY z.s. má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ NÝŘANY z.s. 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ NÝŘANY z.s. je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.